Uslovi i pravila korišćenja (Saradnja – Affiliate)

Digital Lion Academy Saradnički Program Uslovi I Pravila Korišćenja

Saglasnost

Prijavljivanjem da budete saradnik u saradničkom programu Digital Lion akademije („Program“), pristajete na sledeće odredbe i uslove („Uslovi korišćenja“). Digital Lion Academy zadržava pravo da ažurira i promeni Uslove korišćenja usluge s vremena na vreme bez prethodne najave. Sve nove funkcije koje proširuju ili poboljšavaju trenutni Program, uključujući objavljivanje novih alata i resursa, podležu Uslovima korišćenja usluge. Daljnjim korišćenjem Programa nakon bilo kakvih ovakvih promena smatrate se da ste pristali na takve promene. Kršenje bilo kog od dolenavedenih uslova će rezultirati ukidanjem vašeg naloga i oduzimanjem svih preostalih isplata provizije saradnika zarađenih tokom kršenja. Saglasni ste da koristite Partnerski program na sopstveni rizik.

Uslovi Naloga

  • Morate imati 18 ili više godina da biste bili deo ovog programa.

  • Morate živeti u Srbiji da biste bili pridruženi saradnik.

  • Mora da si čovek. Nalozi registrovani pomoću „botova“ ili drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni.

  • Morate da navedete svoje lično puno ime, važeću adresu e-pošte i sve druge tražene informacije da biste dovršili proces registracije.

  • Vašu prijavu može da koristi samo jedna osoba – nije dozvoljeno jedno prijavljivanje koje deli više ljudi.

  • Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti vašeg naloga i lozinke. Digital Lion Academy ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu zbog vašeg nepoštovanja ove bezbednosne obaveze.

  • Vi ste odgovorni za sav objavljen sadržaj i aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom.

  • Jedno fizičko ili pravno lice ne može imati više od jednog naloga.

  • Ne možete koristiti Partnerski program u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu. Korišćenjem Usluge ne smete da kršite zakone u vašoj državi (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

  • Ne možete koristiti Partnerski program da zaradite novac na sopstvenim nalozima proizvoda Digital Lion Academy.

Linkovi/grafike na vašoj veb lokaciji, u vašim imejlovima ili drugim komunikacijama

Kada se prijavite za Partnerski program, biće vam dodeljen jedinstveni kod za partnere. Dozvoljeno vam je da postavljate veze, banere ili drugu grafiku koju pružamo uz vaš partnerski kod na vašu veb lokaciju, u svoje imejlove ili u drugu komunikaciju. Pružićemo vam smernice, stilove linkova i grafička dela koja ćete koristiti za povezivanje sa Digital Lion Academy. Možemo da promenimo dizajn umetničkog dela u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, ali nećemo menjati dimenzije slika bez odgovarajućeg obaveštenja.

Da bismo omogućili tačno praćenje, izveštavanje i prikupljanje naknade za upućivanje, obezbedićemo vam posebne formate linkova koji će se koristiti u svim vezama između vašeg sajta i Digital Lion akademije. Morate osigurati da svaka od veza između vašeg sajta i Digital Lion akademije pravilno koristi takve posebne formate linkova. Veze ka Digital Lion akademiji postavljene na vašem sajtu u skladu sa ovim Ugovorom i koje pravilno koriste takve posebne formate linkova nazivaju se „Posebne veze“. Zarađivaćete naknade za upućivanje samo u vezi sa prodajom proizvoda Digital Lion Academi direktno preko posebnih veza; nećemo biti odgovorni prema vama u pogledu bilo kakvog propusta od strane vas ili nekoga na koga upućujete da koristite posebne veze ili pogrešno otkucate vaš partnerski kod, uključujući u meri u kojoj takav propust može dovesti do bilo kakvog smanjenja iznosa koji bi vam inače bili isplaćeni shodno ovom Ugovoru.

Saradničke veze treba da vode na stranicu proizvoda koji se promoviše.

Referentne naknade/provizije i plaćanje

Da bi prodaja proizvoda ispunjavala uslove za zaradu naknade za upućivanje, klijent mora da klikne na posebnu vezu sa vašeg sajta, e-pošte ili druge komunikacije na https://digitallionacademy.com i da završi porudžbinu za proizvod tokom te sesije.

Plaćaćemo samo provizije za veze koje naši sistemi automatski prate i prijavljuju. Nećemo plaćati provizije ako neko kaže da je kupio ili neko kaže da je uneo referentni kod ako ga naš sistem nije pratio. Možemo da plaćamo samo provizije za poslovanje generisane preko pravilno formatiranih specijalnih veza koje su naši sistemi automatski pratili.

Zadržavamo pravo da diskvalifikujemo provizije zarađene lažnim, nezakonitim ili preterano agresivnim, sumnjivim metodama prodaje ili marketinga.

Isplate počinju tek kada zaradite više od 20 USD prihoda od partnera. Ako vaš pridruženi nalog nikada ne pređe prag od 20 dolara, vaše provizije neće biti realizovane niti isplaćene. Odgovorni smo samo za plaćanje na računima koji su prešli prag od 20 USD.

Identifikujete se kao saradnik Digital Lion Academy

Ne možete izdati saopštenje za javnost u vezi sa ovim Ugovorom ili vašim učešćem u Programu; takva radnja može dovesti do vašeg ukidanja iz Programa. Pored toga, ne smete ni na koji način lažno predstavljati ili ulepšavati odnos između nas i vas, reći da razvijate naše proizvode, reći da ste deo Digital Lion akademije ili izraziti ili implicirati bilo kakav odnos ili pripadnost između nas i vas ili bilo koje druge osobe ili entiteta osim ako je izričito dozvoljeno ovim Ugovorom (uključujući izražavanje ili nagoveštavanje da podržavamo, sponzorišemo, podržavamo ili dajemo novac za bilo koju dobrotvornu organizaciju ili drugi cilj).

Ne možete da kupujete proizvode preko svojih partnerskih veza za sopstvenu upotrebu. Takve kupovine mogu rezultirati (po našem sopstvenom nahođenju) zadržavanjem naknada za upućivanje i/ili raskidom ovog Ugovora.

Dinamika plaćanja

Sve dok vaša trenutna ukupna zarada prelazi 20 USD, biće vam plaćeno svakog meseca. Ako niste zaradili 20 USD od poslednje uplate, platićemo vam sledećeg meseca nakon što pređete granični iznos.

Definicija kupca

Kupci koji kupuju proizvode preko ovog Programa smatraće se našim kupcima. Shodno tome, sva naša pravila, politike i operativne procedure u vezi sa porudžbinama kupaca, korisničkom službom i prodajom proizvoda primenjivaće se na te kupce. U bilo kom trenutku možemo da promenimo naše politike i operativne procedure. Na primer, odredićemo cene koje će se naplaćivati za proizvode prodate u okviru ovog programa u skladu sa našim sopstvenim politikama cena. Cene proizvoda i dostupnost mogu da variraju s vremena na vreme. Pošto promene cena mogu uticati na Proizvode koje ste naveli na svom sajtu, ne bi trebalo da prikazujete cene proizvoda na svom sajtu. Uložićemo komercijalno razumne napore da predstavimo tačne informacije, ali ne možemo da garantujemo dostupnost ili cenu bilo kog određenog proizvoda.

Vaše odgovornosti

Vi ćete biti isključivo odgovorni za razvoj, rad i održavanje vašeg sajta i za sve materijale koji se pojavljuju na vašoj veb lokaciji. Na primer, vi ćete biti isključivo odgovorni za:

– Tehnički rad vašeg sajta i sve prateće opreme

– Obezbeđivanje da prikazivanje posebnih veza na vašem sajtu ne krši bilo kakav ugovor između vas i bilo koje treće strane (uključujući bez ograničenja bilo kakva ograničenja ili zahteve koje vam postavlja treća strana koja hostuje vaš sajt)

– Tačnost, istinitost i prikladnost materijala objavljenih na vašem sajtu (uključujući, između ostalog, sve materijale u vezi sa proizvodom i sve informacije koje uključite u posebne veze ili ih povezujete sa njima)

– Obezbeđivanje da materijali postavljeni na vašem sajtu ne krše ili krše prava bilo koje treće strane (uključujući, na primer, autorska prava, žigove, privatnost ili druga lična ili vlasnička prava) – Obezbeđivanje da materijali postavljeni na vašem sajtu nisu klevetni ili na drugi način nezakoniti – Obezbeđivanje da vaš sajt tačno i na adekvatan način otkriva, bilo kroz politiku privatnosti ili na drugi način, kako prikupljate, koristite, čuvate i otkrivate podatke prikupljene od posetilaca, uključujući, gde je primenljivo, da treće strane (uključujući oglašivače) mogu da prikazuju sadržaj i/ ili reklame i prikupljaju informacije direktno od posetilaca i mogu postaviti ili prepoznati kolačiće u pretraživačima posetilaca.

Usklađenost sa zakonima

Kao uslov za vaše učešće u Programu, saglasni ste da ćete, dok ste učesnik Programa, poštovati sve zakone, uredbe, pravila, propise, naredbe, licence, dozvole, presude, odluke ili druge zahteve bilo kog vladinog organa koji ima nadležnost nad vama, bilo da su ti zakoni, itd. sada na snazi ili će kasnije stupiti na snagu dok ste učesnik Programa. Bez ograničavanja gorenavedenih obaveza, saglasni ste da ćete kao uslov vašeg učešća u Programu poštovati sve važeće zakone (savezne, državne ili druge) koji regulišu marketinšku e-poštu, uključujući bez ograničenja, CAN-SPAM Zakon iz 2003. i sve drugi zakoni protiv neželjene pošte.

Trajanje Ugovora i Programa

Period ovog Ugovora počinje kada prihvatimo vašu prijavu za Program i završava se kada ga raskine bilo koja strana. Ili vi ili mi možemo da raskinemo ovaj Ugovor u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga, dajući drugoj strani pismeno obaveštenje o raskidu. Po raskidu ovog Ugovora iz bilo kog razloga, odmah ćete prestati da koristite i uklonite sa svog sajta sve veze ka https://digitallionacademy.com, kao i sve naše žigove, robne marke i logotipe i sve druge materijale koje vam pružamo ili u naše ime u skladu sa ovim ili u vezi sa Programom. Digital Lion Academy zadržava pravo da prekine Program u bilo kom trenutku. Po okončanju programa, Digital Lion Academy će isplatiti svu neisplaćenu zaradu iznad 20 USD.

Prekid

Digital Lion Academy, po sopstvenom nahođenju, ima pravo da suspenduje ili ukine vaš nalog i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Programa, ili bilo koje druge usluge Digital Lion Academy, iz bilo kog razloga u bilo koje vreme. Takav prekid usluge će rezultirati deaktivacijom ili brisanjem vašeg naloga ili vašeg pristupa vašem nalogu, kao i oduzimanjem i odustajanjem od svih potencijalnih ili koje treba platiti provizije na vašem nalogu ako su zarađene lažnim, nezakonitim ili preterano agresivne, sumnjive metode prodaje ili marketinga. Digital Lion Academy zadržava pravo da odbije uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Odnos strana

Vi i mi smo nezavisni ugovarači i ništa u ovom Ugovoru neće stvoriti bilo kakvo partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju, franšizu, prodajni predstavnik ili radni odnos između strana. Nećete imati ovlašćenja da dajete ili prihvatate bilo kakve ponude ili zastupanja u naše ime. Nećete davati nikakvu izjavu, bilo na vašem sajtu ili na neki drugi način, koja bi razumno bila u suprotnosti sa bilo čim u ovom odeljku.

Ograničenja odgovornosti

Nećemo biti odgovorni za indirektnu, specijalnu ili posledičnu štetu (ili bilo kakav gubitak prihoda, dobiti ili podataka) koji nastane u vezi sa ovim Ugovorom ili Programom, čak i ako smo obavešteni o mogućnosti takve štete. Dalje, naša ukupna obaveza koja proizilazi iz ovog Ugovora i Programa neće premašiti ukupne naknade za upućivanje koje su vam plaćene ili koje vam se mogu platiti prema ovom Ugovoru.

Odricanje od odgovornosti

Ne dajemo nikakve izričite ili implicirane garancije ili izjave u vezi sa Programom ili bilo kojim proizvodima koji se prodaju kroz Program (uključujući, bez ograničenja, garancije o prikladnosti, mogućnosti za prodaju, nekršenje ili bilo koje implicitne garancije koje proizilaze iz učinka, poslovanja ili trgovačka upotreba). Pored toga, ne garantujemo da će rad Digital Lion akademije biti nesmetan ili bez grešaka, i nećemo biti odgovorni za posledice bilo kakvih prekida ili grešaka.

Nezavisna istraga

POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR I SLAŽETE SE SA SVIM NJEGOVIM ODREDBAMA I USLOVIMA. RAZUMETE DA MOŽEMO U BILO KOJE VREME (DIREKTNO ILI INDIREKTNO) TRAŽITI PREPORUKE KLIJENATA POD USLOVIMA KOJI SE MOGU RAZLIKOVATI OD ONIH Sadržanih u OVOM UGOVORU ILI UPRAVLJATI VEB SAJTOVA KOJI SU SLIČNI. NEZAVISNO STE PROCENILI POŽELJNOST UČEŠĆA U PROGRAMU I NE OSLANJAJUĆI SE NA BILO KAKVO ZASTUPANJE, GARANCIJU ILI IZJAVU DRUGO KO JE NAVEDENO U OVOM UGOVORU.

Arbitraža

Svaki spor koji se na bilo koji način odnosi na ovaj Ugovor (uključujući svako stvarno ili navodno kršenje ovog Ugovora), bilo koje transakcije ili aktivnosti prema ovom Ugovoru ili vaš odnos sa nama ili bilo kojim od naših povezanih lica biće podneti na poverljivu arbitražu, osim u meri u kojoj vi smo na bilo koji način prekršili ili zapretili da će prekršiti naša prava intelektualne svojine, možemo tražiti zabranu ili drugu odgovarajuću pomoć u bilo kom državnom ili saveznom sudu (a vi pristajete na neekskluzivnu nadležnost i mesto u takvim sudovima) ili bilo kom drugom sudu nadležne države . Arbitraža po ovom sporazumu će se voditi prema pravilima koja tada preovladavaju udruženja za arbitražu. Odluka arbitra je obavezujuća i može se uneti kao presuda u bilo kom nadležnom sudu. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, nijedna arbitraža po ovom Ugovoru neće biti spojena sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je predmet ovog Ugovora, bilo putem klasnog postupka arbitraže ili na drugi način.

Ostalo

Ovaj Ugovor će biti regulisan zakonima Srbije i Sjedinjenih Država, bez pozivanja na pravila koja regulišu izbor zakona. Ne možete ustupiti ovaj Ugovor, na osnovu zakona ili na drugi način, bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Podložno tom ograničenju, ovaj Ugovor će biti obavezujući, važiti u korist stranaka i biti primenljiv protiv strana i njihovih odgovarajućih naslednika i ustupnika. Naš propust da sprovedemo vaše striktno izvršavanje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće predstavljati odricanje od našeg prava da naknadno sprovedemo tu odredbu ili bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora.

Neuspeh Digital Lion Academy da iskoristi ili primeni bilo koje pravo ili odredbu Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Uslovi korišćenja usluge predstavljaju ceo ugovor između vas i Digital Lion Academy i regulišu vaše korišćenje Usluge, zamenjujući sve prethodne ugovore između vas i Digital Lion Academy (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).

Digital Lion Academy